Resurse categoria: Studii

ATOTPUTERNICIA LUI DUMNEZEU

 
Prin aceasta noi înțelegem că Dumnezeu este capabil să facă toate lucrurile care pot fi obiecte potrivite pentru exercitarea puterii Lui. Acest lucru este propovăduit în Scriptură în mai multe moduri. Într-unul din numele Lui, există dovada puterii nelimitate a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i S-a arătat lui Avraam ca să-Și reafirme legământul, El S-a identificat pe Sine spunând: „Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic” (Gen. 17:1). Noi vedem omnipotența lui Dumnezeu și în faptul că El învinge probleme aparent insurmontabile. În Genesa 18:10-14, de exemplu, citim despre promisiunea lui Dumnezeu că Sara va avea un fiu, cu toate că ea era trecută de vârsta procreării. Această promisiune fusese dată cu douăzeci și cinci de ani în urmă, și nu fusese încă împlinită. Când Sara a auzit din nou promisiunea, ea a râs. Domnul a replicat: „Pentru ce a râs Sara, zicând: „Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână?” Este oare ceva prea greu pentru Domnul?”

INFINITATEA LUI DUMNEZEU

Caracterul infinit al lui Dumnezeu poate fi privit din mai multe unghiuri. Noi gândim în primul rând în termeni de spațiu. Aici avem ceea ce în mod tradițional este cunoscut sub numele de imensitate sau omniprezență. Dumnezeu nu este supus limitărilor spațiale. Prin aceasta noi nu înțelegem doar limitarea cauzată de a fi într-un anumit loc – dacă un obiect se află într-un loc nu poate fi în altul. În cazul lui Dumnezeu însă problema situării în spațiu sau a localizării nu este aplicabilă. Dumnezeu este Cel care a adus spațiul (și timpul) în ființă. El era înainte de a fi spațiul. El nu poate fi localizat într-un punct anume. Nu poate exista nici un fel de reprezentare a localizării Lui într-un sistem de coordonate. Gândiți-vă aici la afirmația lui Pavel că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, deoarece El este Domnul cerului și al pământului; El a făcut lumea și tot ce este în ea (Fapte 17: 24, 25).

ÎNDELUNGA RĂBDARE A LUI DUMNEZEU

Îndelunga răbdare este o dimensiune a dragostei lui Dumnezeu. Menționez doar câteva texte biblice în care este afirmată această trăsătură a ființei lui Dumnezeu: Psalmul 86:15; Romani 2:4; 9:22; 1 Petru 3:20 și 2 Petru 3:15. În toate aceste versete este înfățișat un Dumnezeu care se abține pentru multă vreme de la a judeca și continuă să ofere mântuirea și harul.

A NOUA PORUNCĂ – Grija pentru reputația semenilor (Exod 20: 16)

cocarteuCea de-a noua poruncă din Lege, are a face cu controlul asupra limbii. Un lucru foarte important, dar extrem de dificil. Iacov ne spune că limba nu poate fi îmblânzită de nici un om (Iacov 3: 1-8). Cu toate acestea, apostolul Pavel ne amintește că putem totul prin Hristos care ne întărește (Filipeni 4: 13). Așadar, nu este nicio scuză pentru o limbă scăpată de sub control.

A OPTA PORUNCĂ – Condamnarea dumnezeiască a furtului (Exod 20: 15)

cocarteuEste foarte probabil ca cei mai mulți dintre noi să fi avut de-a face cu furtul cel puțin o dată în viață. Să fim furați sau să fii furat. Se estimează că sute de milioane de dolari sunt pierdute anual prin furtul de bunuri și servicii. Lucrul acesta reclamă faptul că este o înclinație de nestăvilit în existența societății noastre de a fura. Dumnezeu a avut în vedere o asemenea pornire a cărnii și a condamnat-o. El a dat legi și porunci prin care condamnă și declară că lucrul acesta este păcat.

Convingerile creştinului despre păcat

Ilie Bledea 1Un creştin are convingeri corecte şi despre păcat, chiar dacă aceste convingeri nu sunt plăcute, ele sunt absolut necesare, pentru că în funcţie de convingerile despre păcat se formează şi alte convingeri, ca cea despre mântuire, sfinţire şi har. Convingerile creştinului depsre păcat sunt fundamentate în Scriptură şi formate prin lucrarea de convingere a Duhului Sfânt.

A ȘAPTEA PORUNCĂ: Puterea distrugătoare a adulterului (Exod 20: 14)

cocarteuOmul este o creatură complexă. Dumnezeu a investit în noi ceea ce nu găsești în restul creației Sale.

Când Dumnezeu l-a făcut pe om, prima poruncă pe care i-a dat-o a fost aceasta: ”…creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l…” Cu toate că înmulțirea, multiplicarea vieții, a fost pusă în noi de Dumnezeu, ea a fost coruptă de păcat. Planul lui Dumnezeu a fost ca în interiorul familiei, între soț și soție, să se întâmple lucrul acesta. Orice altă formă, în afara relației maritale este păcat. La lucrul acesta se referă porunca a șaptea.

TRANSFORMAREA LUI TOMA (Ioan 20: 19-29)

Convingerile creştinului despre om

Ilie Bledea 1După cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care îl cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, foarte importantă este cunoaşterea de sine. Socrate a zis: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!” Şi, a avut dreptate. Este foarte bine, important şi necesar să ne cunoaştem. Însă, marea întrebare este cum ne cunoaştem? În ce lumină privim la noi? Cea mai bună lumină este lumina Cuvântului lui Dumezeu, prin care avem lumina lui Dumnezeu Însuşi.

A TREIA PORUNCĂ

A DOUA PORUNCĂ

”Interzicerea imaginii despre Dumnezeu”
Exod 20: 4-6

cocarteuAdesea au fost considerate, în mod eronat, ”regulile” lui Dumnezeu. Lista Lui învechită cu ce să faci și ce să nu faci, ceva ce conduce la un mod de viață caracterizat de vinovăție și de legalism.

ISUS

”Ea va naște un Fiu, și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale” Matei 1: 21

cocarteuMulți copii din acea vreme purtau numele Isus, Unul singur avea însă să fie binecuvântarea venită în lumea noastră.

,,Redescoperind familia biblică” – Păstor Ioan Cocîrțeu

HRISTOS ȘI IERTAREA

”Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.” (Coloseni 3: 13)

cocarteuSufletul mântuit nu va putea uita niciodată, nici aici pe pământ, nici sus în ceruri, că este un păcătos care a avut parte de milă. Nimic nu poate aprinde mai puternic flacăra dragostei sale, sau să-i întărească îndrăzneala, ca experiența dragostei lui Dumnezeu.

CINE ESTE PREGĂTIT ? ”Iată că El vine pe nori…” Apoc. 1: 7

cocarteuAcesta este un fapt incontestabil. Domnul va veni pe neașteptate, ca un hoț noaptea. De aceea, totul rezidă în a fi pregătiți pentru acea zi. Domnul ne îndeamnă mereu: ”Vegheați, fiți gata !” (Matei 24: 42, 44; 25: 10). Deci, întrebarea este arzătoare: Vom fi noi pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul, când va veni ?

,,Credinciosul și Evanghelia practică” (Păstor Ioan Cocîrțeu)

cocarteuPartea a IX- a: Răbdarea în necazurile uceniciei
Text biblic: 1 Petru 4: 12-19; Romani 12:12 b ,,Fiți răbdători în necaz.”
Întrebarea pe care Duhul Sfânt o vizează în viața noastră este ,,Cine este răbdător în necazurile lui?”
În text nu se evidentiază necazurile normale ale vieții, ci dificultățile inevitabile care vin peste ucenicii Domnului Isus din cauza relației cu El. Pentru că suntem ucenicii Lui avem de suferit și trebuie să răbdăm până la venirea Lui.

Plinătatea Duhului Sfânt

BledeaProbabil că, cel mai important fapt în relaţia noastră cu Duhul Sfânt, este să ajungem la plinătatea Duhului. Duhul Sfânt vrea să umple fiecare creştin, şi fiecare creştin ar trebui să dorească umplerea cu Duhul Sfânt. Însă, este foarte important să înţelegem bine şi biblic şi această lucrare a Duhului. De aceea, vă propun să urmărim câteva aspecte:

“Credinciosul și Evanghelia practică” – Partea a V a : Râvna fără rezerve

cocarteuText biblic: Evrei 6: 9-12; Romani 12: 11 a ,,În sârguință, fiți fără preget.”

,,Creștinul trebuie să aibă râvnă, pasiune și dragoste pentru Dumnezeu. Normalul uceniciei înseamnă să ai consecvență și conținut în slujirea față de Domnul. În maratonul spiritual trebuie să îți impui ritmul și să ceri lui Dumnezeu putere ca să te menții.
Sârguința înseamnă perseverență, ardoare, hărnicie, strădanie, zel și râvnă.

Credinciosul și Evanghelia practică: Partea a-II-a: Răul și binele în lumina Bibliei

cocarteuText biblic: Ezechiel 3:16- 21; Romani 12:9 b ,,Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine.”

Lumea în care trăim este o lume a răului, dar și o lume a binelui. Cele două forțe sunt reprezentate de doi stăpâni. Universul răului  este reprezentat de diavolul, iar universul binelui este reprezentat de Dumnezeu. Binele și răul sunt într-o luptă continuă pentru a pune stăpânire pe viața noastră. 1 Ioan 3:8; Romani 7:14-25

HULA ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT

”…Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată…”
Matei 12: 31

cocarteuAcest păcat a fost comis de dușmanii Domnului Isus atunci când L- au acuzat că scoate duhurile necurate cu ajutorul puterii Diavolului. În împrejurarea aceea, Mântuitorul afirmase cât se poate de clar că duhurile au fost scoase prin puterea Duhului lui Dumnezeu.
Cum ar putea fi înțeles acest păcat ?

Credinciosul și Evanghelia practică

cocarteuPartea I : Puritatea  dragostei creștine
Text biblic: Romani 12: 9 ,,Dragostea să fie fără prefăcătorie.”

Cel mai mare lucru în viața de credință este  dragostea. 1 Corinteni 13:13;Romani 13: 8
Dragostea deci este împlinirea Legii. Romani 13:10;  Matei 22:36-40
Dragostea este realitatea supremă. Punctul de start al experienței creștine este dragostea. Ioan 13:34 ; 1 Tesaloniceni 3:12
Suntem chemați să trăim vieți pline de dragoste. Suntem chemați să trăim într-o dragoste pură, reală, adâncă și dumnezeiască. 
Dragostea  creștină este lipsită de orice motivație  egoistă. Dragostea creștină  este lipsită de orice scopuri firești. Dragostea venită de la Dumnezeu pornește dintr-o inimă curată.

DARURILE SPIRITUALE: Darul minunilor

„…altuia, puterea să facă minuni…”
1 Corinteni 12: 10

_DSC1455Darul de a face minuni este un dar cuprinzător și înseamnă însușirea de a face lucrări publice pline de putere. Persoana care are acest dar are capacitatea de a face miracole. Minunea este un eveniment care depășește limita oricărei legi fizice, este o întâmplare produsă de puterea lui Dumnezeu, un miracol.

Biblia și vremurile din urmă – Studiu biblic pe cartea Apocalipsa

DESPRE MILENIU ȘI NECAZUL CEL MARE (schiță de studiu)

samy-tutac2Desi exista o diversitate de opinii, in aspectele escatologice secundare (mileniu, necazul cel mare, rapire, etc), nu trebuie sa se piarda din vedere consensul cu privire la aspectele escatologice principale: reantoarcerea lui Cristos, invierea trupului si judecata finala. Cand discutam despre aspectele escatologice secundare, ele trebuie sa isi gaseasca locul pe langa aceste aspecte mult mai importante.

Repere spre o perspectivă teologică (biblică) cu privire la tragedii (2)

bledeaCând am început să scriu aceste articole, despre perspectiva biblică în ce privește tragediile, aveam în minte în mod special tragedia de la Colectiv. Acum, tragediile s-au înmulțit și cred că se vor înmulți mai departe. A apărut și tragedia de la Paris, și mă gândesc și la altele care se petrec în lumea unde creștinii sunt persecutați și uciși în mod tragic. Cum trebuie să privim biblic la aceste tragedii? Cum le înțelegem pornind dinspre Scriptură spre ele? Nu invers. Iată câteva din luminile Scripturii care luminează atât de puternic, încât orice tragedie s-ar întâmpla nu le poate stinge.

MÂNA MÂNTUIRII-o prezentare a SFINTEI SCRIPTURI 2 Timotei 3: 10-17

IMG_2849Într-o carte de predici editată de Z.T.Sweeney, există o diagramă care prezintă conţinutul întregii Biblii, folosind mâna unei persoane. Fiecare deget reprezintă un subiect important din schemă. Mîna are o palmă străpunsă care reprezintă moartea, îngroparea şi învierea lui Cristos. Această diagramă simplă asigură o vedere pe scurt a scripturilor şi este centrată pe Cristos. Însă cel mai important este că e portabilă (merge peste tot unde merge şi persoana!). Întrucît noi ne închinăm Domnului, nu Bibliei, cartea este necesară pentru umblarea noastră cu El. În cuvintele lui Pavel către Timotei, ea este ”insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Tim. 3:16).

Slujitorul bisericii și Adevărul – 3 Ioan

BledeaEpistola 3 Ioan este una din cele mai scurte scrieri ale Noului Testament. Mesajul epistolei este unul foarte bogat în învățătură și provocări pentru viața și slujirea creștină. Este scrisă de Ioan, apostolul Domnului Isus, care se prezintă sub titlul de Prezbiterul (bătrânul). Ioan în calitate de prezbiter, adresează această epistolă lui Gaiu, un copil al lui Ioan în credință și slujitor într-o biserică din Asia Mică.

Baptiști celebri

copertaSaptamana viitoare va aparea pe piata cartea “Baptisti celebri”, scrisa de pastorul Ionel Tutac, secretar general al Uniunii Baptiste.  Cartea prezinta, pe parcursul a 170 de pagini, mini – biografiile a 333 de credinciosi baptisti recunoscuti la nivel international. Savanti, politicieni, teologi, scriitori, sportivi sau misionari au avut in comun un singur lucru – credinta lor in Domnul Isus. Pentru comenzi si informatii puteti suna la 0256352849 sau 0722708172.

Criza închinării si predicatorii (Maleahi 2:1-9)

Introducere:

Închinarea poporului Israel, pe vremea lui Maleahi era în criză și pentru că preoții (predicatorii și învățătorii poporului) în loc să îi învețe cum trebuie să fie, nu îi învățau, le spuneau: las că merge și așa….

Vreau să învățam că, nu există închinare fără învățătură corectă și completă a Cuvântului  și nu există închinare autentică fără învățători ai Cuvântului, fără predicatori.

Mesajul acesta este unul pentru predicatori, aș vrea să îl asculte toți predicatorii ca prioritate, însă este pentru toți credincioșii ca aplicație (noi credem, coform cu NT, în preoția tuturor credincioșilor).

Criza spirituală a bisericilor este amplificată atunci când păstorii-învățători nu-și fac datoria, ci se ocupă cu alte lucruri. Pentru a ieși din criza închinării și pentru a avea închinare autentică avem nevoie de învățătura adevărului și de învățători ai adevărului.

Se zice, corect, că nimic nu supără mai mult și mai tare ca adevărul. Dar, este adevărat și că, nimic nu schimbă mai mult și mai bine ca adevărul. Numai adevărul ne poate schimba. Adevărul divin salvează (Iaon 8:32-36), adevărul divin sfințește (Ioan 17:17b), adevărul divin ne confirmă (3 Ioan) etc. Avem nevoie de adevăr. Mesajul lui Dumnezeu pentru slujitori are 3 părți:

Dragobete sau Sfântul Valentin? Nu, mulțumesc, îl prefer pe ISUS!

samy-tutac2Zilele trecute am întrebat pe cineva, director la un post de radio: Ce părere ai, ce șanse are Dragobete să-l bată pe Sfantul Valentin? Fără să clipească mi-a răspuns: Nici una! Adepții Sfântului Valentin, protectorul îndrăgostiților de o zi l-au sărbătorit pe acesta, în ziua de 14 Februarie, cum au știut ei mai bine, în ciuda comunicatului transmis de Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului care îndemna pe toți creștinii să se delimiteze de  această sărbătoare deoarece: Ziua Sfântului Valentin nu este Ziua îndrăgostiților, ci a desfrâului și a jocului de-a căsătoria. După zece zile, mai precis pe 24 Februarie, adepții lui Dragobete, un fel de protector autohton al îndrăgostiților, vor încerca să-și ia revanșa, mai ales că acesta e de-al nostru, nu de import. Grea încercare pentru îndrăgostiții de o zi. Pe cine să urmeze? Pe Dragobete, despre care nu știu mare lucru, deși e din zonă, sau pe Valentin, vedetă internațională? Dacă cineva dorește dragoste doar pentru o zi se poate decide, până la umă, între unul sau celălalt. Oricum amândoi au ceva în comun: nu oferă nimic trainic. Pentru cei care caută dragostea adevărată și nu pentru o zi, ci pentru eternitate, răspunsul este ISUS CRISTOS. Numai El poate oferi adevărata dragoste pentru că El este Dragostea. Pentru cei care doriți să înțelegeți mai bine cum funcționează Dragostea Divină și să-i încurajați și pe alții să o descopere vă recomand studiul de mai jos.