Apărăm și susținem familia naturală și căsătoria inițială

Trăim vremuri tot mai interesante în care tot mai mulți oameni sunt interesați in părăsirea a tot ce este original și natural orientându-se spre surogate artificiale. Din nefericire aceasta tendința își face tot mai simțită prezența și în domeniul social al viețiu umane. Se fac eforturi mari ca, in locul a ceea ce,de la început a fost stabilit de Însusi Dumnezeu, care a instituit familia așezând la temelia acesteia căsătoria hetersexuală, care constă in unirea unui bărbat și o femeie, să fie promovat surogatul așa zisei cîsătorii intre persoane de același sex. Asemenea demers nu numai ca este o grava abatere a ceea ce este firesc și natural in domeniu, dar este un surogat cu deosebit de grave urmări în societatea umană și nu corespunde, nicidecum cu natura și scopul adevărat al familiei. De aceea ne declaram de partea adevăruluiu, a naturalului și a normalitații, susținând și apărând cu tărie conceptul căsătoriei tradiționale și a familiei la baza căreia stă unirea dintre un bărbat și o femeie, singura modalitate în care casătoria își poate atinge scopul spre fericirea și implinirea persoanelor implicate și asigurarea perpetuării speciei umane.

Precizez, de la început, că această poziție nu este, nicidecum, o manifestare impotriva susținătorilor orientării homosexuale, ci mai de grabă de dragul acestora, ca și de dragul speciei umane iar, in speță, de dragul națiunii române, peste care dorim ca Dumnezeu să-și reverse bogata Lui Binecuvântare. Chiar de dragul acelora care, fără să-și dea seama, prin susținerea acestui surogat și a practicilor împotriva firii și a naturii umane, se pun in pericol pe ei înșiși și pe cei care ar urma să costituie neamul și urmașii lor, punând în pericol perpetuarea speciei umane. Argumentele, în această privință, sunt mai mult decât grâitoare, nu numai în analizarea principiilor de bază privind căsătoria și familia, ci chiar și în tot ce ne înconjoară.

Familia, așa cum a instituit-o Dumnezeu, Creatorul omului, bazată pe casătoria dintre un bărbat și o femeie este singura șansă poentru implinirea ființei umane și a rolului pentru care Creatorul a instituit-o. Dumnezeu a creat pe om, parte bărbbtească și parte femeiască și i-a binecuvântat spre a fi fericiți împreună și le-a încredințat onorabila indatorire a perpetuarii speciei când a spus : “ Creșteti,inmulțiși-vă și umpleți pământul și supuneți-l…”(Genesa 1:28)

De atunci, Dumnezeu nu a mai creat nici o altă ființă umană. El a încredințat intregul mandat al perpetuarii specie umane, bărbatului și nevestei acestuia, in baza principiului căsătoriei heterosexuale. Nu trebuie să uităm niciodată că  însăși existența noastră ca ființe și specie, cât și societatea umană  se datorează acestui principiu stabilit încă de de la inceput.

Surogatul inuman și degradant al practicilor împotriva firii își are originea in indepărtarea omului de către Dumnezeu sub influența distructiva a diavolului care dorește ,cu orice preț, nefericirea și distrugerea omului creat după chipul lui Dumnezeu și a specie umane. Părăsind pe Dumnezeu și principiile stabilite de El spre fericirea și împlinirea făpturii umane, omul, “ a schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și mintea lui s-a întunecat,…Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase ; căci femeile lor au schimbat intrebuinșarea firească a lor într-una care este împotriva firii… Bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, sau aprins în poftele lor, unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbăteascăLucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor.(Ep.Romani 1:21-27)

Istoria omenirii din antichitate, cât și din epoca modernă dispune de mărturii cutremurătoare despre urmările nefaste ale unor asemenea practici nesănătoase. Este suficient să amintim cazul celor din Sodoma peste care a venit judecata lui Dumnezeu, dar și cazurile de actualitate a răspândirii unora din cele mai distrugătoare maladii ce s-au răspândit in lume aducând multe suferințe în viețile oamenilor.

Dincolo de toate acestea, fenomenul acestei abateri de la normalitate atinge cote alarmante de maximă periclitate pentru specia umană.Cu siguranță, acei care resping pe Dumnezeu și cuvântul Său cel sfânt. Nu sunt gata să accepte aceste aegumente biblice pentru că ei nu cunosc pe Dumnezeu și nu cred în Cuvântul Său. De aceea aș dori să-i invit pe aceștia să privească măcar la argumente din lumea înconjurătoare. Principiul  normalului binefacător stabilit de Dumnezeu, Creatorul, acela al perpetuarii speciei este evident, nu numai pentru specia umană ci, în general , pentru toate domeniile existenței, atât în natura vegetală cât și în sfera animală și în umanitate. Perpetuarea este rezultatul polenizării și a fecundării care se realizează, potrivit cu Dictionarul Limbii Române, prin unirea a dăua celule de sex diferit ,din care rezultă o nouă ființă. ( DEX, p.386). Atât în lumea vegetală, care asigură pentru om  hrană pentru susținerea vieții omului, cât și frumusețe pentru delectare sufletului uman in frumusețea naturii se fac toate eforturile posibile pentru a se asigura fenomenul fecundării în vederea rodirii. Dacă s-ar pune capăt polenizării nu ar mai exista pe pământ vegetalele. Nu ar mai crește iarba pentru vite și nici vegetalele ce sunt atât de benefice pentru hrana omului.N-ar mai exista florile frumos colorate care-și răspândesc parfumul pentru satisfacția ființei umane. Pământul ar deveni un vast pustiu, potrivnic vieții. Dacă nu ar fi oprită fecundarea în cadrul lumii animale,care asigură, într- un  un mod atât de minunat hrana oamenilor, ar fi un adevărat dezastru pentru omenire. Iată ca garanția asigurării vieții pe pământ are la bază fenomenul perpetuării realizat prin darul fecundării pus de cătere Creatorul atât în lumea vegetală cât și în lumea animală. Nu-i de mirare că amul face tot posibilul să asigure, in aceste domenii, relizarea sănătoasă a fecundării pentru a asigura perpetuarea.

De ce, oare, s-ar proceda tocmai invers atunci când este vorba de perpetuarea speciei umane. Prin practicile păcătoase, ne firești, prin care se încearcă, cu tot dinadinsul, să se pună capăt frecundării care se realizează prin casătoria heterosexuală poruncită de Dumnezeu, se poate pune capăt perpetuarii speciei umane. Cu siguranță, toți acei care practică și susțin practicile homosexuale , fără s-și dea seama, pun în pericol însăși perpetuarea speciei umane.Mă întreb, ce au aceștia cu specia umană?  Pentru ce se dedau la distrugerea acesteia de pe pământ? Ce s-ar întâmpla cu națiunea română in urma generalizării practicilor ne sănătoase care resping ideea perpetuarii neamului Român ? Dacă nu ar mai fi naștere de copii,cu siguranță, in scurtă vreme s-ar temina cu națiunea  romănească bimilenară care a trecut cu succes prin multele vicisitudini datorită naintaașilor noștrii, a strămoșilor care au știut să iubească, să apere și să perpetueze viața.

Oare nu-i destul de rău faptul că, din punct de vedere demografic, Romănia este in picaj? Că de când s-au liberalizat intreruperile de sarcină, milioane de ființe umane nevinovate  menite să împodobească familiile au fost decimate fără milă, prin avort de către proprii părinți care ar fi trebuit să le dea viața ? Datorită fenomenului emigrării milione de oameni au părăsit țara pentru a-și pune capacitățile în slujba străinilor care-i disprețuiesc și în multe cazuri îi exploatează crunt. Se pustiesc sate intregi care erau altădată infloritoare. Ce dezastru de ne descris!In fiecare zi accidentele din trafic curmă vieți și nimicesc ființe dragi. Dacă la toate aceste s-ar mai adăuga și legiferarea practicării de stopare a procreerii prin metode contra firii,Romania ar putea deveni, in scurtă vreme, din așa numita, „Grădina maicii Domnului,” un pustiu al nelegiuirii sau teritoriu stăpânit de alte națiuni cu totul străine de natura, cultura și năzuințele străbunilor noștrii care și-au iubit nația,și țara.Curmarea capacității procreerii prin acțiunile contra naturii umane consider că ar fi cel mai dezastruos fenomen de autodistrugere, cel mai nebunesc genocide național posibil.

In incheere, aș dori să precizez că noi creștinii, apărătorii sincere ai vieții, familiei și a națiunii române nu urâm și nu disprețuim pe acei care au alunecat spre panta periculoasă a distrugerii speciei umane, a familiei și a națiunii noastre rommâne. Mai de grabă dorim să se știe că-i iubim din inimă fiind și ei făpturi ai Creatorului.Dorim să le comunicăm că Dragostea lui Dumnezeu le este oferită tuturor, că prin Credința in Domnul Isus, Mântuitorul există șansa iertării oricărui păcătos. Că părăsirea păcatuli și întoarcerea la Dumnezeu cu credința in Jertfa ispășitoare a Domnului Isus, pe cruce la Golgota, se asigură o totală transformare a ființei umane. Oricine poate devni o făptură noua având in inimă gândul lui Dumnezeu și interesul pentru viață și fericirea proprie și a semenilor. Astfel vom putea ca împreună să contribuim la promovarea vieții, la edificarea specie umane potrivit planului lui Dumnezeu și la edificarea națiunii române.

Esența mesajului vieții este că,” Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Unicul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică.”(Ev. Ioan 3:16).Fie ca orice 

Ființă umană inzestrată cu viață din partea lui Dumnezeu să fie gata să se întoarcă dinspre calea distrugerii spre calea vieții și fericirii rânduite de Dumnezeu pentru om, capodopera creației Sale.

Mesajul lui Dumnezeu răsună cu deplină autoritate prin cuvintele : „Ți-am pus înainte viața și moarte, binecuvântarea și blestemul. Alege viața,ca să trăiești, tu și sămânța ta.”( Deutoronom,

Capitolul 30, versetul 19, din Legea dătătorului vieții.Fie ca să fim gata cu toții să alegem viața pentru perpetuarea speciei umane, și a națiunii romăne spre fericirea noastră, a copiilor noștrii din neam în neam. Dumnezeu să binecuvânteze România.
                                                                   

Dr. Vasile Talpoș
Profesor emerit și conducător de doctorat in Teologie la Universitatea din București