Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu

Noi credem şi mărturisim că, Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament sunt inspirate de Duhul Sfânt.  Ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu scris, o revelaţie dumnezeiască (descoperire) către neamul omenesc, sunt izvorul fără greş al conştiinţei de Dumnezeu.

Galateni 1:11-12  “Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească; pentru că, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Hristos.”

2 Petru 1:21  “Căci nicio prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.”

2 Timotei 3:16  “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,…”

Ioan 10:35  „…Scriptura nu poate fi desfiinţată…”

Ioel 2:28  “După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.”

Matei 10:20  “fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.”

1 Corinteni 2:10  “Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.”

1 Corinteni 11:23 – “Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat…”

Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu scris prin inspiraţia Duhului Sfânt e singura regulă şi normă de credincioşie şi purtare în viaţa aceasta.

Efeseni 1:13  “Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul Adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit.”

2 Timotei 1:13  “Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.”

Romani 10:17  “Astfel credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu”

2 Timotei 3:17  “Scriptura … este de folos … pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

Psalmul 119:105  “Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.”

Biblia este singura autoritate în materie de religie; ea e suficientă pentru învăţătura noastră.  Astfel nu e nevoie de sprijinul tradiţiei.

Matei 15:6  “Şi aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.”

Ioan 17:17   “Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

Ioan 5:39 “Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.”

Isaia 34:16 “Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi!…

Faptele Apostolilor 17:11  “Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.”

Ioan 20:31 “Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi crezând să aveţi viaţa în Numele Lui.”