Despre rugăciune

Noi credem şi mărturisim că, rugăciunea e starea de părtăşie intimă a omului cu Dumnezeu.  Ea e exprimarea sinceră a lăuntrului în faţa Domnului. Din această cauză nu avem cărţi de rugăciuni şi nu îndemnăm pe alţii să înveţe rugăciuni pe dinafară.

Psalmul 62:8  “Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui!  Dumnezeu este adăpostul nostru.”

Psalmul 142:2  “Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul.  Îmi vărs necazul înaintea Lui, şi-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.”

Filipeni 4:6  “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri.”

După starea inimii, rugăciunea poate fi de mulţumire, de cerere şi de mijlocire.

1 Timotei 2:1  “Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii.”

Efeseni 5:20  “Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.”

Rugăciunea trebuie adresată Tatălui în Numele Domnului Isus,  El fiind singurul Mijlocitor între om şi Dumnezeu. Rugăciunile adresate sfinţilor, credem că nu sunt în conformitate cu Sfintele Scripturi.

Ioan 16:23  “În ziua aceea, nu mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.”

1 Timotei 2:5  “Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,”

Rugăciunea este absolut necesară vieţii spirituale pentru creşterea, întărirea, ferirea de ispite şi biruinţa asupra vrăjmaşului.

Luca 18:1  “Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase.”

1 Tesaloniceni 5:17  “Rugaţi-vă neîncetat.”

Matei 26:41  “Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”

Efeseni 3:16  “şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru.”

Rugăciunea privată se poate face oriunde, iar rugăciunea comunitară se face în părtăşie cu ceilalţi credincioşi în biserici.

Matei 6:6  Ci tu, când te rogi intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.”

Matei 14:23  “După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte.  Se înnoptase, şi El era singur acolo.”

Matei 26:36,39  “Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: ‘Şedeţi aici până Mă voi duce colo să Mă rog.” … Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi s-a rugat, zicând: ‘Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta!  Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.’”

Faptele Apostolilor 2:42  “Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.”

Faptele Apostolilor 12:5  “Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.”

Rugăciunile pentru cei morţi nu au fost practicate în Biserica Creştină. Noi credem că ele nu au nici o valoare, deoarece cel mort a ajuns la locul lui imediat după moarte, fără să mai fie posibilitatea de schimbare de la un loc la altul.

Luca 16:26  “Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare aşa că cei ce ar vrea să treacă de acolo la noi să nu poată.”