Elemente fundamentale de strategie biblică în plantarea de biserici

1. Principii  biblice  fundamentale  pentru  o  strategie de  plantare  de  biserici

Pentru ca o strategie de plantare a unei noi biserici să fie biblică, este necesar ca ea să aibă la bază un set complet de principii, extrase din Sfânta Scriptură.[1] Biblia ne oferă cel puţin cinci principii fundamentale, în acest scop:

(1). Plantarea de alte biserici, este forma cea mai eficientă de valorificare a rezultatelor evanghelizării, cunoscută de o biserică. Oamenii care sunt evanghelizaţi trebuiesc adunaţi într-o comunitate locală a credincioşilor ucenicizaţi, ca să trăiască în părtăşie. De precizat este faptul că în Marea Însărcinare (Matei 28:19-20), Domnul Isus insistă, nu doar pe convertire, ci şi pe ucenicizare („şi face-ţi ucenici!”).

(2). Dumnezeu vrea ca toţi oamenii de pretutindeni să prindă ziua cercetării şi să aibă prilejul să-L vadă pe Fiul Lui, Isus Hristos, prezentat şi dovedit cu putere într-o părtăşie sinceră, a celor credincioşi, care formează Trupul Spiritual al lui Hristos (1 Timotei 2:4 şi Fapte 19:10).

(3). Biserica a fost creată şi echipată de Dumnezeu, cu scopul de a evangheliza lumea. Ea este singurul mod prin care se realizează această lucrare. Rugăciunea bisericii, făcută în unitate, este o parte din armătura noastră spirituală şi esenţială, înaintea oricărei cercetări făcute de Dumnezeu. Este forţa extraordinară pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru a schimba situaţii şi a mişca munţii. Dumnezeu nu înalţă în mod deosebit un om, ci El lucrează în mod suveran, prin Trupul Său din lumea întreagă. De aceea este necesară unitatea Bisericii şi înţelegerea trăirii împreună ca un trup (Efeseni 3: 10). Când o biserică locală înţelege semnificaţia Trupului lui Hristos şi este responsabilă în mod conştient, de împlinirea planului veşnic de salvare a omenirii, şi Domnul îşi va împlini promisiunile cu privire la ea (Ioan 17: 21-22).

(4). Formarea altor noi conducători spirituali este cheia fundamentală a celei mai rapide împliniri a chemării bisericii. De remarcat este atenţia acordată de către Domnul Isus Hristos pentru pregătirea celor 3, celor 12 şi celor 70 etc., precum şi pregătirea făcută de apostolul Pavel lui Timotei, Tit şi alţii (Fapte 20: 4; 2 Timotei 4: 9-12), şcoala lui Tiran (Fapte 19) şi alegerea prezbiterilor (Fapte 14: 23). Doctrina lui Hristos ne este arătată de apostolul Pavel, ca un tablou despre felul cum Dumnezeu zideşte şi restaurează (Evrei 6: 1-2). Dumnezeu ne învaţă nu numai despre ce a făcut pentru om, dar ne dă şi o direcţie şi o metodă de lucru pentru viitor. Aceasta trebuie să cunoască un lider şi să transmită şi celorlalţi.

(5). Dumnezeu a dat daruri spirituale fiecărui mădular viu al unei biserici locale (I Petru 4: 10) şi fiecare credincios poate experimenta o satisfacţie deplină în relaţia cu Domnul Isus Hristos, doar dacă îşi foloseşte cu sârguinţă darul de ,,a fi ispravnic bun” în slujba Mântuitorului şi Bisericii Lui.

2. Strategia  apostolului  Pavel  în  plantarea  de  biserici

Apostolul Pavel şi-a desfăşurat întreaga sa activitate misionară cu scopul concret de a planta biserici locale. Acest adevăr se desprinde cu uşurinţă în baza celor relatate, mai cu seamă în cartea Faptelor Apostolilor. Lucrarea de înfiinţare şi apoi de creştere a acestor biserici a fost realizată într-un mod strategic. Printr-o analiză sintetică, făcută pasajului din capitolul 14, versetele 21-23, se pot discerne şapte etape strategice, parcurse de apostol în procesul de plantare a bisericilor:

(1). Proclamarea sau propovăduirea Evangheliei, ca oamenii să audă şi apoi să primească  Vestea Bună (prima parte a versetului 21 din text). Ea este adresată ori unei mulţimi (Fapte 8: 5), ori unei singure persoane (Fapte 8: 35).

(2). Învăţarea celor convertiţi. A face ucenici presupune şi învăţarea şi asimilarea adevărurilor de bază în primirea şi înţelegerea mântuirii (partea a doua a versetului 21) A face ucenici este lucrarea cea nouă, încredinţată de Isus Hristos prin Marea Trimitere (Matei 28: 19-20).

(3). Întărirea spirituală a celor mântuiţi, încurajarea celor începători în lupta credinţei, ca ei să poată birui ispitele, opoziţia şi necazurile (versetul 22). Acest lucru înseamnă un proces de antrenare a „muşchilor spirituali”. Creştinul, ca un soldat antrenat trebuie să fie capabil să îndure greutăţile lucrării. (2 Timotei 2: 3)

 (4). Maturizarea credincioşilor ca ei să ajungă la statura de om mare în Hristos (versetul 22). Creşterea şi dezvoltarea spirituală se face prin hrănirea din Cuvânt cu: „laptele duhovnicesc al Cuvântului” adică, prin desluşirea mai întâi a lucrurilor simple ale Sfântei Scripturi.

(5). Recunoaşterea slujitorilor bisericii şi consacrarea acestora prin ordinare:„au rânduit prezbiteri în fiecare biserică” (prima parte a versetului 23. Pentru conducerea bisericii erau aleşi credincioşi cu chemare, adică cu daruri specifice pentru a fi lider, şi care fuseseră crescuţi mai întâi, spiritual. Ei proveneau dintre băştinaşii ucenicizaţi.

(6). Încredinţarea slujitorilor în mâna lui Dumnezeu: „… i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră” prin post şi rugăciune (versetul 23, partea a doua). Acest pas are legătură directă cu încrederea în puterea călăuzitoare a Duhului Sfânt.

(7). Vizitarea bisericile plantate: „… s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia” pentru a vedea starea lor; atitudine asemănătoare cu cea a unui părinte iubitor faţă de copiii săi (versetul 21, ultima parte.

Aceşte şapte etape sunt doar nişte călăuze în desfăşurarea lucrării nobile de plantare a unei biserici. Misionarul este chemat să le aplice nu în mod dogmatic, ci în mod creativ. Durata necesară fiecărui pas, cursivitatea lucrării se stabileşte de la caz la caz, sub călăuzirea deplină a Duhului Sfânt.

Ruga autorului acestor rânduri către Cel Preaînalt este ca, inspiraţia deplină şi permanentă a Duhului Sfânt să ne determine pe noi toţi, cei implicaţi în lucrarea lui Dumnezeu, la o aplicare corectă şi integrală, a învăţăturilor inscrise în Cuvântul Domnului. Ne referim aici la cele privitoare la lucrarea de plantare de noi biserici locale. Bunul nostru Dumnezeu să ne ajute la aceasta!

Dr. Samoil SAVIUC – Pastor al Bisericii Creştine Baptiste Române „Betania” din Asti – Italia

 


[1] Stewe Farina, O strategie biblică pentru plantarea de biserici. Lucrare prezentată la A treia Conferinţă Naţională de Misiune a Bisericilor Creştine Baptiste din România, Cluj – Napoca, 25 – 27 septembrie 1997, pp. 2 – 5.