HAINELE DE SĂRBĂTOARE ALE BISERICII (Coloseni 3:5–16)

alimanScopul : să lepădăm tot ce ține de viața „fiilor neascultării” și să ne dezvoltăm caracterul, atitudinile, acțiunile și vorbirea în asemănarea lui Hristos.

1.  DEZBRACĂ HAINELE VECHI ALE FIRII (v.5–7)
Aici Pavel ne surprinde cu o poruncă: „Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ”! Este posibil ca după ce am murit și am înviat cu Hristos să mai vorbim de păcate, necurăție, pofte rele ? Da, „deoarece” avem o fire pământească! Tocmai datorită Faptelor mântuitoare ale Domnului Isus  trebuie să omorâm (mortificăm) cele pământești din noi.


a) Pentru că „hainele vechi” sunt ale firii pământești (v.5)
Perfecționismul nebiblic susține că credinciosul nu mai păcătuiește deloc! (vezi, I Ioan 1:8, 10). Desăvârșirea credinciosului nu are de-a face cu absența păcatului, ci cu maturitatea, plinătatea, completitudinea. Desăvârșirea biblică nu este în contrast cu păcătoșenia, ci cu imaturitatea credinciosului. Firea pământească este pe viață o sursă de păcate pentru credincios (I Ioan 2:16). Ea funcționează în noi și după nașterea din nou ca roabă a păcatului (Romani 7:25; Evrei 12:4)
b) Pentru că „hainele vechi” sunt urâte Domnului (v.6)
Deprinderea cu ele în Poporul Domnului aduce neputința și căderea (I Corinteni 11:30). Domnul pedepsește pe cei ce nu se cercetează și nu se pocăiesc (I Corinteni 11:31–32; Evrei 12:5–11)
c) Pentru că noi nu mai suntem ai lumii (v.7)
Normalitatea pentru credincioșii nu este trăirea în păcat, ci în sfințenie (I Ioan 3:10). De aici, conștientizarea luptei spirituale lăuntrice (Galateni 5:17)

Aplicații :
– De aceea trebuie să ne cercetetăm și în umilință, să ne pocăim (I Ioan 1:7–2:2)
– Să umblăm sub cârmuirea Duhului Sfânt (Galateni 5:16)
– Să renunțăm (rupere totală) la „hainele  vechi”! (Galateni 6:14)

2.  NU FOLOSI DOUĂ GARDEROBE! (v.8–10)
Aplicațiile făcute de Apostol au în vedere asemănarea credinciosului cu Domnul Isus Hristos.
a) Lucruri de abandonat din viața credinciosului (v.8)
Stările care mocnesc în lăuntrul sufletului: mania, vrajmășia, răutatea (Efeseni 4:31), de asemenea, rănirea semenilor: clevetirea, izbucnirile necontrolate: vorbirea rușinoasă, toate acestea sunt de abandonat.
   b) Hotărâri de luat (v.9)
Să ne ridicăm starea de fapt la nivelul poziției de drept în Hristos (Romani 13:13–14). Să ne dezbrăcăm de puterea păcatului în practica zilnică (Romani 6:13).
c) Motivații de reactualizat (v.10)
Să ne reamintim Statutul de Oameni noi în Hristos (II Corinteni 4:16) și să continuăm „înnoirea” în asemănarea cu Domnul Isus (Romani 12:2; Efeseni 4:23).

Aplicații :
– Nu te mai sili să trăiești fragmentat (și ca lumea și ca sfinții)! (Iacov 4:4–5)
– Dedică-ți viața în întregime Domnului! (Galateni 6:7–8)
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Matei 6:24)

3.  ÎMBRACĂ HAINELE DE SĂRBĂTOARE! (v.11–16)
Domnul Isus Hristos este Sărbătoarea noastră! (I Corinteni 5:7–8; Galateni 3:27). Comportamentul credinciosului trebuie să fie onorant pentru Numele lui Hristos !
a) Având în vedere Unitatea Trupului lui Hristos (v.11–14)
El face să dispară frontierele: naționale, religioase, culturale, sociale (Fapte 15:9; Romani 10:12; Galateni 3:28). În Poporul mântuit nu mai sunt deosebiri (v.11), pentru că El este Totul în toți! (Fapte 2:39; Romani 3:29). El aduce în inimi Virtuți noi ale Duhului Sfânt (v.12; Galateni 5:22–23). „Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi” (v.13b). El ne transformă prin Dragoste – Legătura Desăvârșirii (v.14)
b) Având în vedere Pacea Trupului lui Hristos (v.15)
Biserica Domnului este stăpânită de pace (Filipeni 4:7; I Corinteni 2:2). Biserica Domnului este recunoscătoare Domnului (I Tesaloniceni 5:18)
c) Având în vedere etalonul Cuvântului lui Dumnezeu (v.16)
Cuvântul lui Dumnezeu dă Autoritate, Har, Părtășie, Lumină de Sus și Hrană în întâlnirile frățești. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie parte din noi „din belșug” = din abundență

Aplicații :
– Fii Om al Păcii în Biserica lui Hristos!
– „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine…haine albe, ca să te îmbraci” (Apocalipsa 3:18)

Întrebări :
– Cum ați răspunde celui ce susține că odată mântuit, nu mai poți păcătui?
– Care sunt „hainele de aruncat” și care sunt cele „de îmbrăcat” în viața ta? Ce stăpânește în inima ta?
– Ce aduci cu tine la Casa Domnului: pacea sau tulburarea?

Concluzii :
– Hainele vechi ale firii pământești arată goliciunea spirituală dar cele noi demonstrează Plinătatea de Hristos.
– Firea noastră poate fi ținută sub control numai prin actualizarea Morții cu Hristos, prin Puterea Duhului Sfânt în noi (Galateni 5:24–25; II Corinteni 4:10)

„…Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.” (I Corinteni 5:6b-8)

SĂRBĂTORI FERICITE!

Nelu Aliman