Întâlnirea imaginară dintre Gamaliel şi Pavel

Alexandru LapugeanCăci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui. (Marcu 8:35)

Într-una din zile, când soarele se afla la asfinţit, rabinul Gamaliel, un om învăţat, şi-a luat bastonul şi a plecat la plimbare. Dorea tare mult ca după plimbare să se odihnească.

Mergând pe stradă, deodată, la o depărtare nu prea mare, Gamaliel şi-a îndreptat privirea spre omul care urma să treacă pe lângă el. ”Mi se pare cunoscut acest om, mi se pare că l-am avut student pe acest om ”, îşi zicea Gamaliel. Era însă atent şi-l măsura cu privirea de sus până jos. Inima slăbită îi bătea tot mai tare. A pus mâna pe inimă. Se apropie, se întâlnesc, şi Pavel îl privea şi i se părea cunoscut. Gamaliel, privind la Saul din Tars a văzut un om trecut prin necazuri, care abia se deplasa. Era cu o mână la ochi, fapt care îl împiedica să vadă mai bine. Bătrânul rabin rupe tăcerea şi-i zice: Nu cumva eşti din Tarsul Ciliciei? Te numeşti Saul?

Pavel         – Da, îi răspunse Pavel.

Gamaliel  – Aşa ai ajuns? Ai fost elevul meu eminent. Discutam în cancelarie despre potenţialul tău. Pentru toţi rabinii ai fost un elev care promiteai mult. Nu pot să accept ce văd acum.

Gamaliel  – Ai familie?

Pavel          – Am avut, dar de când m-am convertit soţia m-a părăsit.

Gamaliel  – Ai casa ta?

Pavel          – Nu am casă, stau într-o casă cu chirie, şi am făcut corturi.

Gamaliel  – De ce arăţi aşa de îmbătrânit şi epuizat?

Pavel        – Am fost întemniţat, am luat lovituri fără număr, am fost în primejdii de moarte. De cinci ori am primit de la iudei patruzeci de lovituri fără una, de trei ori am fost bătut cu nuiele, de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte şi o zi am fost în fundul mării. De asemenea am fost în călători, în primejdie pe râuri, în primejdie din partea tâlharilor, în primejdie din partea celor din neamul meu, în primejdie din partea păgânilor, în primejdie în cetăţi, în primejdie în pustie, în primejdie pe mare, în primejdie între fraţii mincinoşi. În osteneli şi necazuri, în priveghiuri adesea, în foamete şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte. Şi pe lângă treburile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile. (2 Corinteni 11:23-27)

Gamaliel      – Ce semne sunt pe trupul tău?

Pavel            – Port semnele Domnului Isus, pe trupul meu. (Galateni 6:17)

Gamaliel      – Ce ai la ochi?

Pavel           – Sufăr de o boală grea, la ochi. M-am rugat de trei ori lui Dumnezeu să mă vindece, dar nu m-a vindecat.

Gamaliel       – Şi în cazul acesta îl mai slujeşti?

Pavel               – Da, Îl slujesc. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.(Filipeni 1:21)

Gamaliel       – Te văd având doar o manta şi nişte cărţi legate în piele.

Pavel            – Da! Am de toate şi sunt în belşug. (Filipeni 4:18)

Gamaliel      – Saule, asta vrei să spui că e bogăţie?

Pavel            – M-am îmbogăţit faţă de Domnul Isus.

Gamaliel      – Ţi-ai pierdut viaţa, Saule…

Pavel          – Rabine Gamaliel, am câştigat-o. Am pierdut-o pentru Domnul meu şi am câştigat-o astfel. Am câştigat viaţa veşnică.

Gamaliel    – Să-i vezi pe colegii tăi ce bine s-au realizat. Au terminat studiile. Sunt doctori în teologie. Unii au ajuns în Sinedriu, unii sunt mari preoţi. Le face lumea plecăciuni, şi ei au cheile împărăţiei. Poartă haine preoţeşti, iar pe frunte poartă o placă pe care scrie”Sfânt Domnului”. Să vezi ce confort au în Cetatea Finicilor. Saule, ţi-ai risipit viaţa. Ai fost şef de promoţie, un student eminent, dar…

Pavel             – Rabine Gamaliel, ştii ce râvnă am avut, şti din ce seminţie şi familie sunt. Am lucrat din neştiinţă în necredinţă. Am prigonit pe cei ce umblau pe calea credinţei. (Faptele Apostolilor 9). Am hulit şi am ridicat mâna împotriva lui Ştefan. Am fost la Marele Preot şi i-am cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe Calea Credinţei, atât bărbaţi cât şi femei, să-i aduc legaţi la Ierusalim.

Gamaliel       – Spune-mi ce ţi s-a întâmplat pe acel drum?

Pavel           – Pe drum, când m-am apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul meu, am căzut la pământ şi am auzit un glas care mi-a zis: „Saule, Saule pentru ce Mă prigoneşti?” „Cine eşti tu Doamne?”, i-am zis eu. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care Îl prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş? ” Tremurând şi plin de frică am zis : „Doamne, ce vrei să fac?” Domnul mi-a zis să mă scol şi să intru în cetate. Trei zile nu am văzur, nu am mâncat, nici nu am băut nimic. Acolo m-am rugat. Apoi a venit la mine un ucenic numit Anania, A pus mâinile peste mine şi mi-a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis la tine, ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochi un fel de solzi. Mi-am căpătat vederea şi am fost botezat. Şi îndată am început să propovăduiesc în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 9:1-20)

Gamaliel  – Sunt uimit de ce ai mărturisit. Ai părăsit Legea, ai părăsit datina strămoşească…

Pavel         – Nu, ci am fost izbăvit de sub puterea întunerecului şi am fost strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui în care am răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. (Coloseni 1:13-14). Aşa că de acum încolo nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. (2 Corinteni 5:16)

Gamaliel          – Ai continuat studiile?

Pavel             – Da, am făcut încă trei ani în Arabia. Am avut pe cel mai mare Învăţător, pe Domnul Isus.

Gamaliel         – Ai mai scris vreo carte?

Pavel                – Am scris patrusprezece cărţi. Pe aceste cărţi inspirate de Duhul Sfânt, se va baza teologia creştină.

Gamaliel          – Ai vorbit vreodată în faţa unei mulţimi?

Pave               – Am vorbit în areopagul din Atena, în faţa filozofilor stoici şi epicurieni. Am vorbit în faţa dregătorului Felix, Festus şi a împăratului Agripa.

Gamaliel           – Saule, dar acum ce faci?

Pavel                 – Fac totul pentru Evanghelie ca să am şi eu parte de ea.

Gamaliel            – Ce funcţie ai acum?

Pavel                  – Sunt ambasador.

Gamaliel            – Ambasador? Unde?

Pavel                  – În Asia şi în Europa. (2 Corinteni 5)

Gamaliel            – Ce Împărat te-a trimis?

Pavel                  – Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor.

Gamaliel            – Ai fost în vizită şi în alte ţări?

Pavel                  – Am fost în al treilea cer.

Gamaliel            – În al treilea cer? Și ce ai văzut?

Pavel                 – Am văzut „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit. Aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9)

Gamaliel        – Ai aceaşi cetăţenie?

Pavel          – Nu, ci acum sunt roman-evreu, dar mai presus, sunt cetăţean al cerului. Rabine Gamaliel am acelaţi respect faţă de dumneavoastră ca şi înainte. Vă felicit pentru sfatul pe care l-aţi dat celor care doreau să omoare pe Petru şi Ioan. (Faptele Apostolilor 5:33-36) Petru şi Ioan nu au uitat de intervenţia pe care a-ţi făcut-o în Sobor. V-aţi ridicat în picioare în Sobor, eraţi preţuit de toţi şi aţi zis: “Şi acum eu vă spun: Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia ci lăsaţi-I în pace! Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni se va nimici; dar dacă este de la Dumnezeu, nu o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu. ” (Faptele Apostolilor 5:38). Poporul v-a ascultat. Acum o mulţime de preoţi vestesc credinţa.(Fapte 6:7) Creştinii au ajuns până la Roma. Sunt şi în casa Cezarului. Fruntaşii sinagogilor îl urmează pe Mesia. Sunt peste tot, în case şi în oraşe: Corint, Atena, Roma, Laodicea, Tesalonic, Filipi. Oameni cu renume au crezut în Mesia. Amintesc pe sutaşul Corneliu din Cezareea şi pe famenul etiopean, ministrul de finanţe la împărăteasa Candace a etiopienilor.

Gamaliel     – Saule, m-ai pus pe gânduri… a fost pentru mine o ocazie desebită de a te întâlni după atâția ani. Am auzit că ai un alt nume.

Pavel             – Da, mă cheamă și Pavel.

Gamaliel       – Ce perspective mai ai?

Pavel          – M-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. (2Timotei 4:7-8) Înainte de a ne despărți, cu toată smerenia și din adâncul inimii, vreau să vă spun despre Mesia. El a venit să caute și să mâantuiască tot ce era pierdut. Printre ei am fost și ei, cel dintâi dintre păcătoși, și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic. Vă îndemn să-L căutați pe Mesia. El a murit pe cruce, pe dealul Golgotei pentru iertarea păcatelor noastre. Îndată după convertirea mea, am început să dovedesc din Scripturi că Isus este Hristosul.(Fapte 9:22) Oamenii au crezut, și acum tot Imperiul Roman este împânzit de creștini. Împărăția lui Hristos este o Împărăție care nu poate fi clătinată. Este o Împărăție invincibilă, sub a cărui stindard am fost chemat de Domnul Isus. Mă rog pentru neamul meu, și dorința mea pentru israeliți este să fie mântuiți.(Romani 10:1) Cercetați Scripturile pentru că ele mărturisesc despre Mesia.

Gamaliel îngândurat îi întinde mâna lui Pavel, se îmbrățișează vărsând lacrimi și se despart. Pavel îi spune ultimele cuvinte: Încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni, și nu va zăbovi. (Evrei 10:37) Nu amănați în a lua decizia de a crede în Isus ca Mesia.

Depărtându-se unul de altul, își întorceau privirea înapoi. Gamaliel și-a dat seama că Pavel nu și-a pierdut viața ci a câștigat-o pentru Isus. El zicea: Eu am căutat să câștig viața, dar mi-am pierdut-o…

Pavel mergea încet și se vedea că avea un trup ostenit din cauză că a suferit mult pentru Isus Hristos. În drumul lui, se ruga pentru bătrânul Gamaliel.

 Lăpugean Ioan-Alexandru,

                           Făget, 2013