Program special de citire a Bibliei in saptamana patimilor

DUMINICĂ – Matei 21, Marcu 11, Luca 19, Ioan 12

Intrarea Domnului Isus  în Ierusalim – Matei 21:1-9, Marcu 11:1-10Luca 19: 29-44, Ioan 12:12-19

LUNI – Matei 21, Marcu 11, Luca 19

Blestemarea smochinului /Curăţirea Templului – Matei 21:10-22, Marcu 11:15-26, Luca 19:45-48

MARŢI – Matei 21, 22,23,24; Marcu 12,13; Luca 20,21

Vizita grecilor – Ioan 12: 20-50

Controversa cu cărturarii şi fariseii – Matei  21:23-27, Marcu 11:27-33, Luca 20:1-8

Pildele: pilda celor doi fii – Matei 21:28-32; pilda vierilor – Matei 21:33-46, Marcu 12:1-12, Luca 20:9-19; pilda nunţii fiului de împărat – Matei 22:1-14, Birul Cezarului – Matei 22: 15-22, Marcu 12:13-17, Luca 20:20-26; Porunca cea mai mare – Matei 22:34-40, Marcu 12:28-34; Al cui fiu este Hristosul? – Matei 22:41-46, Marcu 12:35-37, Luca 20:41-44; Condamnare farisei şi cărturari – Matei 23:1-39, Marcu 12:38-40, Luca 20:45-47; Discurs apocaliptic – Matei 24:1-51, Marcu 13:1-37, Luca 21:5-38

MIERCURI – Matei 26, Marcu 14, Luca 22

Complotul împotriva Mântuitorului – Matei 26: 1-5

Mirul turnat pe capul Domnului Isus – Matei 26:6-13, Marcu 14:3-9

Târgul lui Iuda – Matei 26:14-16, Marcu 14:10-11, Luca 22:1-6

JOI – Matei 26,27; Marcu 14, Luca 22, Ioan 13 – 18

Ultima cină cu Isus – Matei 26:17-35, Marcu 14:12-31, Luca 22:7-38, Ioan 13:1-16:33

În grădina Ghetsimani – Matei 26:36-46,  Marcu 14:32-42,  Luca 22:39-46,  Ioan 18:1

Rugăciunea de Mare Preot – Ioan 17: 1-26

Arestarea lui Isus – Matei 26:47-56, Marcu 14:43-52, Luca 22:47-53, Ioan 18:2-11

Condamnat înaintea Sinedriului Matei 26:57-68, Marcu 14:53-65, Luca 22:63-71, Ioan 18:12- 27

Tăgăduirea lui Petru – Matei 26:69-75, Marcu 14:66-72, Luca 22:54-62, Ioan 18:15-27

Sinuciderea lui Iuda Matei 27:3-10

VINERI – Matei 27, Marcu 15, Luca 23, Ioan 18, 19

Procesul înaintea lui Pilat – Matei 27:1,2;11-31, Marcu 15:1-20, Luca 23:1-25, Ioan 18:28-19:16

Răstignirea şi Moartea lui Isus – Matei 27:32-56, Marcu 15:21-41, Luca 23:26-49, Ioan 19:17-37

Îngroparea lui Isus – Matei 27:57-61, Marcu 15:42-47, Luca 23:50-56, Ioan 19:38-42

SÂMBĂTĂ  – Matei 26

Pecetluirea mormântului – Matei 26: 62-66

DUMINICĂ – Matei 28, Marcu 16, Luca 24, Ioan 20,21

Învierea lui Isus – Matei 28:1-7, Marcu 16:1-8, Luca 24:1-8, Ioan 20:1-10
Arătările lui Isus după înviere – Matei 28:8-15, Marcu 16:9-14, Luca 24:9-49, Ioan 20 – 21:25

sursa: harul-tm.ro