Scoala Harul

Ordinul Nr.3201 din 13.02.2013

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular ŞcoalaPrimară „Harul“ din municipiul Lugoj ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale.
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 106 din 22 februarie 2013.

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiileHotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederileHotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 10 din 29 august 2012 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 28 noiembrie 2011-29 august 2012,ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul“, cu sediul în municipiul Lugoj, str. Cuza Vodă nr. 10A, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „primar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“. Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul“ din municipiul Lugoj, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014. Articolul 3(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul“ din municipiul Lugoj dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.(2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul“ din municipiul Lugoj revine fondatorilor.Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Harul“ din municipiul Lugoj. Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Harul“ din municipiul Lugoj este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării. Articolul 6Asociaţia „Legământul Harului“ din municipiul Lugoj, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Harul“ din municipiul Lugoj, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educaţiei naţionale, Gigel Paraschiv, secretar de stat